1. Vyhrievacie telesá „REGULUS®- systém“ môžu byť použité vo všetkých typoch inštalácií – medených, plastových či tradičných – oceľových.
  2. Vyhrievacie telesá „REGULUS®- systém“ môžu spolupracovať so všetkými typmi kotlov: plynovými, elektrickými, olejovými, kotlami na pevné palivo, zabezpečenými pred prehriatím. Taktiež môžu byť pripojené priamo k teplovodnej sieti.
  3. Vyhrievacie telesá nie sú vhodné pre inštalácie s gravitačným obehom. S ohľadom na malý objem a okamžité odovzdávanie tepla, obeh vykurovacieho média musí byť nútený obehovým čerpadlom.
  4. Inštaláciu, podľa možnosti, treba montovať so zachovaním spádov, vyhýbať sa zbytočným obchádzkam a najmä sifónom (vzdušné zátky – sťažená cirkulácia).
  5. Pri montáži inštalácie používať zodpovedajúco odstupňované priemery potrubia – hrubšie, stredné, tenké – (ako v krvnom obehu). Takto sa zabezpečí správne rozmedzie hydraulických odporov v inštalácii a tým aj rovnomerný obeh vykurovacieho média cez všetky vyhrievacie telesá.
  6. Vyhrievacie telesá „REGULUS®- systém“ sa montujú vždy vodorovne dodržiavajúc odstup min. 10 cm od podlahy.
  7. Vodu do inštalácie treba napúšťať čo najpomalšie. Týmto spôsobom sa z inštalácie vytlačí vzduch a predíde sa jeho stlačeniu a uviaznutiu v inštalácii. Inštaláciu plniť pri vypnutom obehovom čerpadle. Zapnuté čerpadlo vytvára možnosť pretláčania vzduchu do už odvzdušnených častí.
  8. Po odvzdušnení inštalácie a prevedení skúšky tesnosti treba bezpodmienečne urobiť jej reguláciu „na horúco“. Cieľom tejto regulácie je nastavenie žiadaného prietoku cez jednotlivé vyhrievacie telesá, podľa želania používateľa. Na reguláciu prietoku sa môžu použiť škrtiace príruby, ventily alebo vstupné nastavovanie termoregulačných ventilov.
  9. Vyhrievacie telesá nesmú byť clonené (záclony, dekoračky) ani zakryté, pretože toto sťažuje voľné prúdenie vzduchu vyhrievacím telesom a tým zoslabuje jeho efektivitu.
  10. V najvyššom bode inštalácie treba namontovač automatický odvzdušňovač, a tiež sa doporučuje namontovať aj sieťový filter.
  11. Dôležité: Výkon kotla musí byť zvolený tak, aby jeho maximálny výkon neprekračoval 70-80% maximálneho výkonu všetkých vyhrievacích telies namontovaných v inštalácii.