KOTLY NA SLAMU RADY KNS

 

Vyhrievacie vodné kotly s prívodom a usmerňovaním vzduchu pomocou ventilátora, nízkoteplotné, sú určené na prípravu teplej vody na vyhrievacie účely, tzn. pre vykurovanie bytových priestorov, kancelárií, priestorov pre chov zvierat, verejných objektov, dielní, skladov, sušičiek, fóliovníkov, skleníkov, výrobných hál atď. Základným palivom je zlisovaná slama vo forme okrúhlych alebo hranatých balíkov, s vlhkosťou do 15%. Ako náhradné palivo možno použiť drevný odpad. Palivo je cyklicky navážané do spaľovacej komory kotla. Po navezení paliva obsluha zapáli palivo a uzatvorí navážacie dvere spaľovacej komory. Po uzatvorení dverí sa zapína automatika, ktorá riadi prácu kotla. Na ovládacom paneli sa nastaví požadovaná teplota vody. Od tejto chvíle prácu kotla riadi automatika.

 

Vzduch na spaľovanie dodáva ventilátor prostredníctvom rozvádzacieho systému a trubíc kolektora zakončených dýzami. Riadiaca automatika reguluje správnu intenzitu a kvalitu spaľovacieho procesu vďaka vhodnému usmerňovaniu vzduchu dodávaného do dýz – tzv. protiprúdový systém spaľovania. Zabezpečuje sa tak optimálny spôsob splyňovania slamy a spaľovanie získaného plynu, v dôsledku toho nízky obsah oxidu uhoľnatého (CO) v spalinách. Spaliny, ktoré vznikajú pri spaľovaní, sú odvádzané smerom ku prednej časti spaľovacej komory a potom prostredníctvom kanálov – plameníc prechádzajú do zadnej časti kotla, odovzdávajúc pritom teplo vyhrievanej vode. Následne prúdia spaliny cez sopúch do komínového systému. Automatika je prispôsobená ku kontrole činnosti obehového vodného čerpadla v sieti.

 

Kotly spaľujúce biomasu (teda i slamu) musia vyhovovať požiadavkam na ochranu životného prostredia, t.j. :

 

  • pre užívateľov v Slovenskej republike výrobca dodá pre kotly s tepelným výkonom do 300 kW prehlásenie zhody, že kotol zodpovedá požiadavkam STN-EN 303.5 a u kotlov s tepelným výkonom vyšším ako 300 kW musí byť každý kotol pri uvedení do prevádzky meraný, pričom emisie musia vyhovovať Prílohe č.4 Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z.
  • pre užívateľov v Českej republike výrobca dodá pre kotly s tepelným výkonom do 200 kW prehlásenie zhody, že kotol zodpovedá požiadavkam ČSN-EN 303.5 a u kotlov s tepelným výkonom vyšším 200 kW a viac musí byť každý kotol pri uvedení do prevádzky meraný, pričom emisie musia vyhovovať Prílohe č.4 Nariadenia vlády ČR č. 146/2007 Sb.

 

Popol zo spálenej slamy je ekologicky neškodný a možno ho využiť ako hnojivo.

 

Pretože spaľovacia komora má z každej strany (vrátanie dvier) plášť chladený vodou, kotol nemusí mať keramickú výmurovku. Kotol má tepelnú izoláciu z minerálnej vlny a vonkajší plášť z plechu, zabezpečený vhodným náterom. Pre osadenie kotla nie je potrebné zhotovovať základy, môže byť umiestnený priamo na vyhovujúco upravenej vodorovnej ploche.

 

Kotolňa s použitím kotlov na balíkovanú slamu má svoje špecifiká : Keď je balík slamy úplne rozhorený, vykurovacia sieť by nespotrebovala všetko vytvorené teplo a naopak, keď balík dohára, nedosiahla by sa požadovaná teplota ohriatej vody. Medzi kotol a sieť sa preto vkladá tzv. akumulačný zberač tepla.

 

Pre inštaláciu kotlov na slamu GRASO typu KNS považujeme za najvhodnejšie riešenie, uvedené na internetovom portáli TZB-info na adrese :

 

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2801

 

Pretože teplovodné kotly KNS patria v zmysle platnej legislatívy medzi tlakové zariadenia (resp. medzi vyhradené tlakové zariadenia), sú označené značkou CE a doplnené vyhláseniami o zhode, zohľadňujúcimi túto skutočnosť.

 

Komes a.s., Teplovodný kotol KNS 250

LEGENDA :

1 – TELESO KOTLA 7 – PRÍRUBA NA PRIPOJENIE BEZPEČ. VENTILU
2 – NAVÁŽACIE DVERE CHLADENÉ VODOU 8 – DVIERKA NA VYHŔŇANIE POPOLA
3 – DVERE NA ČISTENIE VÝMENNÍKA 9 – KOLEKTOR PRÍVODU VZDUCHU
4 – PRIPOJOVACIA PRÍRUBA TEPLEJ VODY 10 – VENTILÁTOR SPAĽOVANÉHO VZDUCHU
5 – PRIPOJOVACIA PRÍRUBA SPIATOČKY 11 – RIADIACA SKRINKA KOTLA
6 – PRÍRUBA NA VYPÚŠŤACÍ VENTIL 12 – SOPÚCH
13 – SNÍMAČ PRE VYPNUTIE KOTLA PŘI PREKROČENÍ TEPLOTY VODY NAD 95 ˚C