OHRIEVAČE VZDUCHU NA SLAMU RADY NPA

 

Ohrievače vzduchu NPA sú v podstate rovnaké zariadenia ako teplovodné kotly KNS, iba teplo, vzniknuté pri spaľovaní balíkovanej slamy sa neodovzdáva ohrievanej vode, ale ohrievanému vzduchu. Z tohto dôvodu sú rozdiely v ich technickom riešení, spomenuté ďalej. Ich použitie je tiež podobné – na vykurovanie, ale hlavne na technologické účely. Momentálne sú najviac využívané ako zdroj tepla pre sušičky obilia – či už pri inštalovaní nových sušičiek, alebo na výmenu za používané horáky na zemný plyn, propan-butan resp. LVO. Taktiež boli realizované riešenia, kde sa ohrievače NPA po ukončení sušiacej sezóny používajú na vykurovanie matečníkov, hál s hydinou a pod. Návratnosť investície sa tak môže vylepšiť.

 

Ak sa NPA používajú iba ako zdroj tepla pre sušičky obilia, ich použitie je veľmi výhodné vtedy, ak sa suší kukurica. Viac informácií môžete získať z práce Ing. Š. Pepicha „Možnosti znižovania nákladov na dosušovanie zrna kukurice“ zverejnenej na

 

http://www.agroporadenstvo.sk/oze/biomasa/.pdf

 

Doteraz boli ohrievače vzduchu NPA agregované so sušičkami ARAJ, FERRUM, DRZEWICZ, STELA, PEDROTTI, MC, L.A.W., LSO-25 (výrobca TMS Pardubice) ai. Máme rozpracované projekty pre použitie so sušičkami BS-6 (Kovodružstvo Strážov), PETKUS, G.S.I., AGROSEC, MEPU. Ohrievače vzduchu NPA sú s výmenníkom tepla, môžu byť teda použité i na sušenie potravín, ovocia, liečivých bylín a podobne.

Na trhu sa podľa nám dostupných informácií ponúkajú ohrievače vzduchu na slamu s nasledovným technickým riešením :

 

 1. Ohrievače s automatickým podávaním slamy – do zásobníka sa vložia balíky slamy pre viachodinovú (až niekoľko dennú) spotrebu. Zariadenie automaticky posúva balíky, rozdružuje ich a rovnomerne dávkuje do spaľovacej komory. Tieto zariadenia sú so zariadeniami, ktoré ponúkame, ťažko zrovnateľné (čo sa týka technickej úrovne, komfortu obsluhy a samozrejme tomu zodpovedajúcej cene).
 2. Ohrievače s ručným navážaním paliva
  a) výmenník tepla dvojstupňový s vodou – najprv odovzdávajú spaliny teplo vode a potom voda odovzdáva teplo ohrievanému vzduchu. Výhody : Povrchová teplota trubiek vo výmenníku je nízka, pretože z jednej strany trubiek je voda. Životnosť výmenníka je v porovnaní s inými riešeniami vyššia. Nevýhody : Výmenník je veľmi veľký a drahý. Nebezpečie, že v závere sušiacej sezóny (december, niekedy január) pri prerušovanej prevádzke výmenník zamrzne. Vzhľadom na obsah vody je nereálne použitie nemrznúcej zmesi.
  b) výmenník tepla s olejom. Prakticky je to teplovodný kotol, iba namiesto vody je naplnený termoolejom. Cez vodný obal kotla vedú trubky, cez ktoré prúdi ohrievaný vzduch. Výhody : Celý ohrievač je kompaktný, jednoduchý a malý. Teplota oleja môže byť omnoho vyššia ako u vody. Nevýhody : Cena termooleja. Nevyjasnené stanovisko orgánov životného prostredia k použitiu oleja.
  c) výmenník tepla suchý – teplo zo spalín sa odovzdáva cez výmenník priamo ohrievanému vzduchu. Výhody : Pri prevádzke nehrozí žiadna havária – ani ekologická, ani zamrznutie. Nejedná sa o tlakové zariadenie – nepodlieha kontrole a evidencii úradu pre technický dozor. Nevýhody : Trubky výmenníka sú veľmi tepelne namáhané, čo môže mať vplyv na jeho životnosť. Toto riešenie je použité u ohrievačov vzduchu NPA.

 

Po zhodnotení všetkých výhod i nevýhod ponúkaných riešení a pri zohľadnení ceny sme dospeli k záveru, že úžitková hodnota nami ponúkaného riešenia je pre zákazníka najvýhodnejšia. Spomenuté nevýhody sú eliminované nasledovne :

 

 • výmenník tepla ja rozdelený na dve časti, prvá časť je tzv. „reduktor teploty“. Z celého výmenníka predstavuje cca 10-15% a je extrémne teplotne namáhaný – vstupujú doň spaliny priamo zo spaľovacej komory a ochladzovaný je ohrievaným vzduchom s teplotou okolia. Reduktor teploty je orientovaný zvisle : jeho spodná, najviac namáhaná príruba je keramická. Horná príruba je oceľová. Trubky reduktora teploty sú do spodnej keramickej príruby iba vsunuté a v hornej prírube mechanicky upevnené. Reduktor teploty je umiestnený tak, aby bol ľahko prístupný. V prípade ich prehorenia je možné trubky reduktora teploty vymeniť bez zvárania ! Vlastný výmenník tepla má potom rovnakú životnosť ako celý ohrievač vzduchu.
 • hlavná spaľovacia komora ohrievača vzduchu NPA (kde sa palivo predovšetkým splyňuje) i ďalšie komory pre hlavné horenie a doháranie sú opatrené keramickou výmurovkou, aby nedošlo k prehriatiu ich oceľovej konštrukcie. Táto výmurovka má i druhú dôležitú úlohu, spomenutú v ďalšom.
 • na rozdiel od teplovodných kotlov musia ohrievače vzduchu počas celej prevádzky dodávať horúci vzduch s rovnakou nastavenou hodnotou. Dosiahne sa to tak, že spaľovacia komora je dimenzovaná na súčasné horenie niekoľkých balíkov : Keď sú balíky z predchádzajúcej vsádzky spálené iba na cca 75%, už sa vkladá nová vsádzka. Proces horenia je teda nepretržitý. Teplota neklesne ani počas krátkej doby, keď je spaľovacia komora otvorená a dopĺňa sa palivo. Vtedy je vzduch dohrievaný teplom, naakumulovaným vo výmurovke.
 • prevádzka ohrievača je riadená automatikou. Na displeji regulátora teploty sa predvolí požadovaná teplota vzduchu. Zmenou obrátok motora ventilátora, ktorý dodáva do spaľovacej komory vzduch na horenie, sa mení intenzita horenia slamy tak, aby výstupná teplota ohrievaného vzduchu bola konštantná. Obrátky motora plynule reguluje frekvenčný menič riadený čidlom v potrubí ohriateho vzduchu. Spaliny potom prúdia cez reduktor teploty, výmenník tepla a sopúch k odsávaciemu ventilátoru spalín a ďalej do komínového systému.
 • množstvo ohrievaného vzduchu je konštatné, dané výkonom ohrievača v rámci typovej rady. Tento vzduch nasáva ventilátor z okolia a tlačí ho cez reduktor teploty a výmenník tepla do výstupnej príruby. Taktiež chladí zvonka spaľovaciu komoru.
 • v tabuľke s technickými údajmi je uvedený inštalovaný elektrický príkon pre celý ohrievač vzduchu, napr. pre NPA-1000 : ventilátor ohrievaného vzduchu 22 kW + ventilátor spaľovaného vzduchu11 kW + ventilátor od5ahu spalín 1,5 kW

 

Komes a.s., Ohrievač NPA 1000

LEGENDA :
1 – teleso ohrievača /plášť s tepelnou izoláciou/ 9 – ventilátor ohrievaného vzduchu
2 – navážacie dvere spaľovacej komory 10 – dolné čistiace dvierka
3 – čistiace dvere komory vratných spalín 11 – snímač teploty spalín
4 – sopúch 12 – snímač teploty vratných spalín
5 – bočné čistiace dvierka 13 – snímač teploty ohriateho vzduchu
6 – závesné oko pre transport 14 –riadiaca skrinka
7 – výstupné potrubie ohriateho vzduchu 15 – ventilátor spaľovaného vzduchu
8 – pripojenie ventilátora tlačiaceho vzduch na ohriatie